پارک یادبود ژنرال مایستِر
لیوبْنو اُب ساوینی، اسلوونی
بروتو دی.اُ.اُ./ ماتِی کوچینا

این پارک یادبود به شکل یک تصویر سه‌بُعدیِ انتزاعی از رشته‌کوه‌های مرزی شمالی، که سربازان ژنرال مایستر در سال 1918 برای آن جنگیدند، طرّاحی شده است. المانهای اصلی تعریف‌کننده‌ی فضا، قطعات پیش‌ساخته از بتُنِ تقویت‌شده هستند. این قطعاتْ ناحیه‌های مثلّثی منفردی را ایجاد کرده‌اند، که زمین را به‌شکل دیوارهای حائل قاب گرفته‌اند. کلّ خاکریز با استفاده از بلوکهای سنگیِ مستحکم در برابر سیل ایمن شده که پارک را مانند سپری محافظت می‌کند. قسمتهای برآمده‌ی دیوارها به نیمکتهایی استحاله یافته‌اند، و چراغها و سطلهای زباله نیز در درون آنها تعبیه شده است. تندیس داخل پارک از میله‌های فلزّی جوشکاری‌شده ساخته شده؛ این تندیس، تصویری استیلیزه از ژنرال مایستر است که اسب و سربازانش پشت سرش در حال حرکت هستند.

تلفیـق آسیـایی معماری از کِنگو کوما و شرکاء