ويلای پـدر و پسـر
رضا صياديان، سارا کلانتری، اسماعيل طلايی
شهرک ساحلی خزرشهر جنوبی، 1386

پروژه در زمينی به مساحت 1000 مترمربع در ابعاد 50×20 قرار گرفته است. برنامه‌ی پروژه برای استفاده‌ی دو خانواده (پدر و پسر) تعريف شده بود. با توجه به محدوديت موجود، پروژه به صورت يک ويلای دوتايی تعريف شد تا علاوه بر وفادار ماندن به ضوابط، راه حل مناسبی برای برنامه‌ی فيزيکی باشد.
ايده‌ی طراحی تداخل فضای بيرون و درون و نزديک کردن کيفيت فضايی آنهاست. برای رسيدن به اين هدف باغ بيرونی به درون ساختمان کشيده شد تا فضای سبز در درون پروژه شکل گيرد و علاوه بر اضافه کردن سطوح نورگير (که با توجه به دوتايی بودن ويلا و تعدد عملکردها مورد نياز بود) تمامی بازشوها به فضای سبز ارتباط داشته باشد. در نهايت سقفی يکپارچه حجم را دربرمی‌گيرد که علاوه بر پوشش فضای داخلی، پيوستگی فرم را سبب می‌شود. اين سقف در جبهه‌ی شرقی و بخشی از نمای شمالی روی نمای اصلی پروژه حرکت می‌کند. یکپارچگی فرم بیرون، پوششی است برای عملکرد دوگانه‌ی درون.

ويلای پـدر و پسـر

_______________________________________

طراحان: رضا صياديان، سارا کلانتری، اسماعيل طلايي
همکاران طراحی: حميدرضا رزم آريا، سميراميس قربانی
کارفرما: آقای سعادت
محل پروژه: شهرک ساحلی خزرشهر جنوبی
سال ساخت: 1386

یبب
مدارک فنی