ناتل نور مازندران، اثر مهندسین مشاور تجیر

معماری معاصر ایران : فرهنگی، هنری، مذهبی، ورزشی، تفریحی تجاری

______________________________________________________         

نام پروژه: ناتل نور مازندران
اثر: مهندسین مشاور تجیر

 وبسایت:

http://www.tajeerarch.com/

تلفن:

21-66702288

فکس:

21-66717345

این پروژه اثری است از مهندسین مشاور تجیر
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار تجیر در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!