میــــز مِــزا
ویترا، با همکاری پاتریک شوماخر، 2007

Mesa Table
Vitra, 2007

به دلیل تمایلی که نسبت به طرّاحی اشیائی با ارتباط با تندیسهای شهری داشتیم، میز مـِزا را ساختیم که از تجربه­ی معماری مشابهی سرچشمه گرفته است. ما ایده­ی صوریِ میز را از زمین، ساختار و سطوحش منتزع ساختیم و جهانی میان دو سطح افقی درست کردیم که در آن وُیدها هم به اندازه­ی بخشهای صُلب دارای معنابخشی هستند. این میز بی­شباهت به نیلوفر آبی نیست که برگهای پهن آن با ساقه­های نازکی در زیر آب نگاه داشته شده­اند. این ارتباط نامعمول میان سطوح و زیرساختِ آنها به قسمتهای اُرگانیکی که در نظر داشتیم فُرم بخشید. یک انتهای آن همچون مرکز ثقل به نظر می­رسد، و سازه­ی زیرِ آن برای مقابله با اعوجاجات تطابق یافته است. میــز مِـزا جهان کوچکی­ست از ایده­های فضایی در ساختمانهای ما. در اینجا فُرم لزوماً از عملکرد تبعیّت نمی­کند، بلکه روایتی از پلان و سیّالیّت فضا را بازگو می­کند، حاضر ساختنِ دنیایی که با نیروها و مواد تیره شکل گرفته است.