مهندسین مشـاور مهـرازان
معمار و شهرساز نقش مؤثّری در هدایت نحوه‌ی برخورد انسان و جامعه، به منظور شکل دادن فضای زیست سالم دارد

شرکت مهندسین مشاور معماری و شهرسازی مهرازان در سال 1368 تأسیس شد. در طول بیش از 20 سال فعّالیت، زمینه‌های وسیعی از تخصّصهای مختلف را در پروژه‌های عملی و تحقیقاتی بسط داده است. فعّالیتهای شرکت در زمینه‌ی تهیه‌ی طرحهای جامع و تفصیلی شهری، طرحهای آماده‌سازی، پروژه‌های طرّاحی شهری و همچنین تهیه‌ی طرحهای معماری در ارتباط با ساختمانهای فرهنگی، موزه‌ها، سایتهای تاریخی، ساختمانهای آموزشی، ایستگاه‌های مترو، مجموعه‌های بزرگ مسکونی، تجاری و اداری، و همچنین تهیّه‌ی طرحهای اقتصادی و امکان‌سنجی در زمینه‌های شهری و معماری بوده است.
طرح جامع، تفصیلی و طرحهای مختلف آماده‌سازی، طرّاحی شهری، و مجتمعهای مختلف معماری در شهر مشهد، شهر جدید گلبهار، شهر تهران و شهر جدید شیرین‌شهر، از جمله پروژه‌هایی بوده‌اند که به‌صورت مرتبط از مقیاس برنامه‌ریزی شهری و تهیه‌ی طرحهای جامع تا مقیاسهای مختلف طرّاحی شهری و مجتمعهای معماری در جهت توسعه‌ی بخشهای مختلف شهری به انجام رسیده‌اند.
همچنین تهیّه‌ی طرح مرکز تاریخی‌‌فرهنگی برج طغرل (برج واقع در شهرری با قدمت بیش از هزار سال)، موزه‌ی سنگ کرمانشاه، سفارت ایران در آفریقای جنوبی، و بسیاری ساختمانها و مجتمعهای مسکونی، تجاری‌‌اداری و آموزشی نیز طیّ سالهای مختلف به انجام رسیده‌اند.
پروژه‌ی امکان‌سنجی ایستگاه‌های خطّ 1 قطار شهری، و تدوین اصول طرّاحی و برنامه‌ی فیزیکی هر ایستگاه نیز از جمله پروژه‌هایی بود که در راستای تحقّق اهداف طرح جامع شهر مشهد تهیّه شد. خطّ 1 قطار شهری مشهد به طول 5/18 کیلومتر محور اصلی شرقی‌‌غربی شهر مشهد را از فرودگاه تا انتهای بلوار وکیل‌آباد به یکدیگر متّصل می‌نماید، که در طول این خط، 22 ایستگاه قرار دارد. علاوه بر مطالعات امکان‌سنجی و برنامه‌ریزی ایستگاه‌های مذکور، طرح 5 ایستگاه قطار شهری نیز توسّط مهندسان مشاور مهرازان تهیّه گردید. ایستگاه‌های هاشمیه و دانشجو ایستگاه‌هایی هستند که به‌صورت همسطح در محور میانی بلوار وکیل‌آباد قرار گرفته‌اند.