مهندسین مشـاور بادبنـد

مهندسین مشاور بادبند در سال 1360 به ثبت رسید و یک سال بعد از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حائز صلاحیت تشخیص داده شد. در سال 1383 بر اساس آخرین آئین‌نامه‌ی تشخیص صلاحیت موفّق به اخذ صلاحیت در رشته‌های زیر شد: تخصّص ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی؛ تخصّص ساختمانهای آموزشی ورزشی بهداشتی و درمانی؛ تخصّص سازه؛ تخصّص راه‌آهن؛ تخصّص تأسیسات برقی و مکانیکی؛ تخصّص طرّاحی شهری؛ تخصّص معمارای داخلی.
دریافت تقدیرنامه‌های متعدّد در طول 30 سال فعّالیت و دریافت گواهینامه‌ی ISO 9001 1.2000 در سال 1386 نشان از توان فنّی و تخصّصی کادر کارآزموده‌ی این شرکت دارد. و علاوه بر اینها، این شرکت عضو انجمنهای مهندسین مشاور ایران، انجمن صنفی مهندسین مشاور، انجمن حمل و نقل ریلی ایران، انجمن مدیران فنّی و اجرایی و انجمن مفاخر ایران نیز هست.
مهندسان مشاور بادبند از سال 1366 همکاری خود را با متروی تهران و شهرستانها آغاز کرد. حاصل این همکاری طرّاحی 12 ایستگاه در تهران بوده که 9 ایستگاه به بهره‌برداری رسیده است و مابقی در حال ساخت می‌باشند. طرّاحی 6 ایستگاه در اصفهان، 2 ایستگاه در شیراز، 5 ایستگاه در اهواز، 3 ایستگاه در مشهد، 3 ایستگاه در قم و 4 ایستگاه در کرج نیز بر عهده‌ی این شرکت است.