مجموعه آبی و تندرستی ساری اثر مهندسین مشاور زما

در خطه شمالی ایران که کمتر کسی جدای از دریا و آرامش آن است، ایجاد تجربه فضایی نو، بازآفرینی و پیوند چنین آرامشی با معماری در قالبی مدرن در کنار دیگر امکانات فضایی جذاب خواهد بود.

در معماری ایرانی استفاده های مختلفی از آب در آرایش و سازماندهی فضایی شده است که از جمله آن “باغ آبی” بوده است. یک فضای آبی بزرگ همراه با کوشکی در میان آن و پلی که عرصه کنار آبگیر و کوشک را متصل می ساخت.

در فرآیند طراحی مجموعه آبی ساری، به خلق نمود جدیدی از ایده باغ آبی پرداخته شده است. به حضور آب به عنوان بستر و نقش اول ایفا کننده داستان فضایی طرح تاکید شده است که در گام اول، حجم را به مثابه یک کوشک بدون در هم کنشی در برگرفته است.

در روند تکامل ایده، بستر آب به درون حجم نفوذ میکند، آن را میشکافد و به مانند ماهیت سیال خود که در چرخه ای راه خود را از منافذ گوناگون باز میکند در حجم و فضا نیز توالی و حرکتی ممتد ایجاد میکند و هزارتویی را شکل می دهد. در مسیر این هزارتو عرصه های مختلف در ترکیب همگنی از آب و معماری تجربه می شوند. سازماندهی فضای باز و بسته با دو توده در شرق و غرب مجموعه و بستر آب وسیع میانی شکل می گیرد که خود را محدود به آن نمی کند، بلکه در تمام خلل وفرج مجموعه راه پیدا می کند و افراد را نیز به دنبال خود می کشاند.

تضاد بستر نرم و سبک آب و حجم سنگین با خطوط شکسته به اغنای فضا می افزاید. آب ردپای خود را بر روی حجم صلب بتنی به صورت جداره های چوبی زنده و متخلخلی باقی میگذارد که فرد را جذب گرمای خود می کند و جاذبه ای برای سیر و حرکت در فضا و یا دمی آرام گرفتن در کنار آن ایجاد می کند و ساعت‌ها حضور در محیط را لذت بخش می سازد.

معماری معاصر ایران : فرهنگی، هنری، مذهبی، ورزشی

____________________________________________            

نام پروژه/عملکرد: مجموعه آبی و تندرستی ساری/تفریحی، ورزشی
کارفرما: آقای مزدستان
موقعیت: ایران، ساری
مساحت: ۳۰۰۰
طراح: رضا مفاخر
همکاران طراحی: نازنین جوانشیر، نسترن فدایی، فاطمه نیک نژاد
ارائه: حامد سرحدی

این پروژه اثری است از مهندسین مشاور زما
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار مهندسین مشاور زما در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!