مجتمع اداری مشتاق اثر امید شفیعی

اداری مشتاق
اولین موضوع در طراحی داخلی و نمای این پروژه، اصالت کاربرد، حفظ سادگی و توجه به هماهنگی و همگونی با بافت پیرامون بوده است. بنابراین در طراحی نما، اول به تناسبات حجمی (تقسیم حجم به سه حجم کوچکتر با تغییر متریال) و دوم به کنترل تابش جنوبی و غربی (تابش بندهای آجری و سنگی) توجه شده است. با توجه به کاربری اداری بهتر بود ساختمان تا حد امکان آدرس‌پذیر باشد از طرفی با توجه به اصل سادگی، نیاز بود حرکت‌های نما در عین سادگی بزرگ مقیاس و یا نمادین باشند. تیغه‌های آجری چرخش یافته حاصل این تصمیم است. این تیغه‌ها هم در روز با سایه‌اندازی‌های متفاوت و هم در شب از جهات مختلف دیدهای متفاوتی به ناظر می‌دهند. بنابراین در عین سادگی نمای غربی پیچیده است چرا که از هر زاویه ایمیج متفاوتی را در ذهن ناظر متبادر میکند.
نوآوری و مزایای پروژه:
ساخت تیغه‌های آجری به ارتفاع سه طبقه با نهایت دقت و بدون کوچک‌ترین خارج شدن از محور آن هم بر روی کنسول موضوعی قابل اهمیت بوده است که هم به لحاظ طراحی معماری و هم به لحاظ سازه با برنامه مناسبی صورت گرفته است.

معماری معاصر ایران : اداری            

_________________________________________    

نام پروژه/عملکرد: ساختمان اداری مشتاق/اداری
شرکت/دفتر طراحی: امید شفیعی
معماران اصلی: امید شفیعی
نوع تاسیسات/نوع سازه: VRF/دال بتنی
آدرس پروژه: اصفهان، خیابان مشتاق اول، خیابان ابولحسن
مساحت/زیربنا: 1050 مترمربع
کارفرما: محمدرضا امینی
تاریخ شروع/تاریخ پایان ساخت: شهریور 1393/مرداد1395
عکاسی پروژه: فرشید نصرآبادی

این پروژه اثری است از امید شفیعی
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار امید شفیعی در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!