لُرد ریچـارد راجـرز
از کنــاره‌ی رودخــــانه

1. تعریف شما از «معماری پایدار» چیست؟
هدف معماری پایدار تأمین نیازهای امروز است، بدون تمام کردن موجودی باقیمانده از منابع طبیعی که برای نسلهای آینده؛ بنابراین باید نوعی نگرانی در مورد قوانین و ویژگیهای اقتصاد پایدار داشته باشیم، همانطور که باید در مورد مصرف انرژی و تأثیر محیطی ساختمانها و شهرها حسّاس باشیم. نظریه های کلیدی این سبک عبارتند از انرژی کم، گستردگی، بازدهی منابع.
2. دغدغه‌ی اصلی شما به عنوان یک طرّاح علاقمند به «پایداری» چیست؟
ساختمانها تولید کننده ی 50 درصد دی‌اُکسید کربن در جهانند. گروه ریچــارد راجرز و شرکا مدّتهاست که در این رابطه نگرانیهایی را در عملیّات اجرایی، متناسب با محیط دارند که بازتابی از علایق شخصی تیم طرّاحی این گروه می باشد. فعّالیّت های راجرز به مصرف انرژی و تأثیر محیط به‌عنوان یک بخش بحرانی پروسه ی ساختمان و طرّاحی شهری می نگرد. پایداری حقیقی در روشهای طرّاحی ساختمان وابسته به حدّاکثر بهره وری انرژی و استفاده از مصالح تجدید شونده است. آنالیزهای ویژه و تحقیقات سبب جهت گیری طرّاحی و تشویق خلاقیّت و ابتکار در سیستمهای محیطی و تکنولوژیکی میشود. آر. آر. پی. (RRP) یکی از پیشگامان توسعه‌ی ساختمانهای هوشمند است که بیش از 75 درصد پایداری را برای کاهش هزینه های جاری در طیّ چرخه‌ی حیات ساختمان ارائه می‌کند. به عنوان مثال، هدف ما این است که میزان تولید دی‌اُکسید کربن در ساختمان جدید مجلس ملّی ؤِیلز در کاردیف صفر باشد. به علاوه معماری پایدار رسیدن به یک طرّاحی شهری اکولوژیکی کاربردی و ملّی می باشد. طرّاحی های عظیم برای شانگهای و پارکبیت (parcBIT) در مایورکا نمونه های شاخص این روند هستند و چهارچوب اکولوژیکی قوی‌ای دارند. طرّاحی پایدار چهره‌ی شاخص ترکیب اصول تجربی و تکنیکی است. به‌ویژه در شبه‌جزیره‌ی گرینیچ. در اینجا تکنیک و تجربه، پلانی عظیم را فراهم نموده و با استراتژی بسط مجدّد گروهی از روستاهای میلنیوم را فراهم نموده که طرّاحی پایدار خوبی برای قرن بیست و یکم محسوب می شود.
3. چگونه می‌توان در مورد «سبز بودن» یک ساختمان قضاوت کرد؟ به عبارت دیگر، چگونه می‌توان یک ساختمان را جزو «معماری سبز» به شمار آورد؟
این کار نیازمند تعهّدمداری در گسترش ساختمانهای هوشمندی است که بتواند سبب کاهش اساسی هزینه های جاری و موجود در چرخه‌ی حیات ساختمانی شوند. پایداری نهایی پیرامون عوامل زیر به دست می آید:
طرّاحی هوشمند: از قابلیّتهای بالفعل محیطی در جهت فراهم کردن بهره وری و تطبیق ساختمان متناسب با موقعیّت، شکل ساختمان و سازماندهی آن استفاده می کند.
استفاده از یک استخوان بندی هوشمند: ساختمانها و نماهای پاسخگو که می تواند حدّاکثر نور روز، و تهویه ی طبیعی را فراهم نموده و بتوانند از انرژیهای خورشیدی استفاده کرده و به تناسب آنها را تقویت یا تضعیف کنند.
استفاده‌ی صحیح از مصالح: نگرانی برای هزینه های محیطی مخفی مصالح ساختمانی (تجسّمی از انرژی و نظریّه‌ی چرخه‌ی حیات)، فواید جداکردن تکنولوژی از سایر صنایع و استفاده پیشرفته از عناصر پاک در تولیدات.
پایه‌ی عقلانی: آنالیز رفتار ساختمــانها، کاربری مدلسازی سی. اِف. دی. (CFD: Computational Fluid Dynamics) و به‌ویژه همکاری نزدیک با مشاوران خاص منجر به استفاده‌ی آگاهانه از قابلیّتهای گرمایی، ضربه گیری و کنترل نیرو، چرخه های حرارتی، جریان هوای کارآمد و غیره می شود.
4. چگونه در کارهایتان طبیعت را سرمشق قرار می‌دهید؟
طبیعت منبع الهام، آموزش و مقایسه است.