فروشگاه ROCCO
امین مفیدی، بنفشه زارعی، عطاﷲ ششمانی (گروه طرّاحی ایلیاد)

پروژه‌ی فروشگاه ROCCO با مساحت تقریبی 16 متر مربّع در باغ سپهسالار تهران واقع گردیده است. در این پروژه تلفیق ویترین با فضای داخل فروشگاه از اهمیّت خاصّی برخوردار بوده، به‌نحوی که ویترین به عنوان بخش مجزّایی از فروشگاه دیده نشود، که در طرّاحی مورد نظر ایجاد حرکتهای طولی از بخش بیرونی به سمت انتهای فروشگاه در نظر گرفته شد و تعبیه‌ی حرکت مذکور به خودی خود موجب هدایت دید بیننده به انتها و تمامی قسمتهای داخلی فروشگاه گردید و پرسپکتیو زیبایی را از فضای داخلی نمایان نمود. برای تأکید بیشتر، این حرکت با رنگ قرمز در زمینه‌ی خنثای خاکستری و سفید کار شد. به طور کلّی تمامی خطوط به منظور ایجاد هدایت دید، به صورت امتداد دار طرّاحی گردیده و مشتمل بر دو حرکت اصلی می‌باشد که حرکت غالب به رنگ قرمز و حرکت دیگر به رنگ سفید بوده که به صورت مارپیچ مغازه را احاطه می‌نماید.

فروشگاه ROCCO

_______________________________________

نام پروژه: طرّاحی فروشگاه ROCCO
طرّاح: امین مفیدی، بنفشه زارعی، عطاﷲ ششمانی (گروه طرّاحی ایلیاد)
مجری: احسان شريف
کارفرما: آرش صلاحی
عکّاس: احسان کاشانی
مکان پروژه: خیابان صف، باغ سپهسالار
تاریخ شروع: 5/5/1389
تاریخ اتمام پروژه: 5/6/1389

گروه طرّاحی ایلیاد
آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، خیابان مروارید، کوچه‌ی سوّم غربی، پلاک 29، زنگ اوّل
تلفن: 22061306
پست الکترونیک: iranian.iliad@gmail.com

خانه‌ی تیوبِک: معماری از ریک جُی متن از راُل اِی. بَرِنیـش تیوبک