فانوس دریایی بوشهر

در نگاه تاریخی، فانوس‌ها به عنوان نشانه شهری برای دریانوردان شناخته می‌شوند و با مرور زمان، فانوس‌ها به عنوان نشانه شهری از دیدگاه ساکنین شهر شناخته شدند. با توجه به تغییر نقش فانوس در این مسابقه از یک عنصر کارکردی به یک عنصر نمادین دغدغه کاربرد پذیری علاوه بر شاخصه‌های نمادین مورد توجه واقع شد. به همین ترتیب، عنصر عمودی فانوس به عنوان زمینه‌ای برای سازماندهی فضایی بخشی از برنامه پروژه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت گالری‌ها، تعدادی فضای مکث و در نهایت در بالاترین نقطه به عنوان نظرگاه شهری سازماندهی شد. سازماندهی فضایی کلی پروژه بر اساس شکل خطی ساحل انجام گرفت و عدم تداخل مسیرهای حرکتی و پیوستگی مسیرهای حرکتی مورد توجه واقع شد. بزرگ‌ترین چالش طراحی در طرح حاضر، فشردگی برنامه عملکردی و ارتباط متقابل با فضای شهری بود. کمترین استفاده از سطح اشغال بدنه ساحلی به عنوان دغدغه اصلی در طراحی مورد توجه واقع شد. برای کمترین تداخل عملکردی با ارتباطات خطی ساحل، حجم افقی که بخش اعظمی از فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد با زمین فاصله گرفت. این امر، همچنین موجب حفظ دید مستقیم ناظرین به دریا می‌گردد.

نام پروژه: فانوس دریایی بوشهر
طراحان: سعید حکمت‌نیا، مسعود نساوند، امید نیکو‌کار
محل پروژه: بوشهر
مساحت زیربنا: 1.365 متر‌مربع
پست الکترونیک: s.hekmat@outlook.com

این پروژه اثری است از سعید حکمت‌نیا، مسعود نساوند، امید نیکو‌کار
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار سعید حکمت‌نیا، مسعود نساوند، امید نیکو‌کار در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!
ساختمان آموزشی‌ـ‌کارگاهی مؤسسه‌ی آموزش عالی پیام اثر مهدی علیرضایی و سمیه ابراهیمی