طرح بازار ایرانی اسلامی شهر الوند (مسابقه‌ی آزاد ملی)، اثر علی کریمی کلور

در طراحی مجموعه چند عملکردی با محوریت بازار در شهر الوند، ما با چالش درهمتنیدگی عملکردهای مختلف با یکدیگر، روبهرو بودیم. با وجود اینکه عنوان مجموعه به بازار اشاره داشت، اما بیشترین مساحت فضای خواستهشده در برنامهی فیزیکی پیشنهادی مسابقه، بخش اداری با مساحت حداقل 17500 متر مربع بود. درحالی که مساحت خواستهشده برای بخش تجاری 15000 متر بود. بخشهای پذیرایی و تالار، مجموعه ورزشی، مجموعه فرهنگی و مذهبی و پارکینگ و بخشهای خدماتی نیز به آن اضافه میشد. در نهایت نیاز به طراحی فضای سبز عمومی و شهری نیز بود. پس به ناچار با پیشنهاد طراحی عمودی، سطح اشغال بخش اداری را کاهش دادیم و به طبقات آن اضافه نمودیم.
در طراحی مجموعهی تجاری، با هدف الهامگیری از بازار تاریخی ایرانی و با ایجاد حیاط مرکزی وسیع به درونگرایی رسیدیم. علاوه بر این که از ویژگی بسیار مهم معماری ایرانی، یعنی تقارن کل در عین عدم تقارن در جزئیات، استفادهی بسیار نمودیم. بدین صورت که با ایجاد آکس مرکزی و طراحی فضای سبز به صورت باغ ایرانی، تقارنی در کلیت مجموعه ایجاد کردیم که با جابهجایی ساختمانها به تحریک عمق دید، و همچنین با استفاده از تناسبات در نماسازی بخشهای مختلف، به عدم تقارن در جزئیات برسیم.
در مرکزیت مجموعه، با ایجاد گودال باغچه، گرهی عملکردی ایجاد کردیم. ارتباط بین بخش ورزشی، پذیرایی، پارکینگ و تجاری با فضای باز عمومی، در این نقطه به اوج خود میرسد. با این روش عملکردها در عین فعالیت همزمان با یکدیگر، امکان فعالیت مجزا در شیفتهای مختلف کاری و ساعات مختلف شبانهروز را خواهند داشت.

معماری معاصر ایران، تجاری، تفریحی

____________________________________________________________

نام پروژه/ عملکرد: طرح بازار ایرانی اسلامی شهر الوند (مسابقه‌ی آزاد ملی)
شرکت/ دفتر طراحی: دفتر معماری علیرضا کریمی و همکاران
معمار اصلی: علیرضا کریمی کلور
همکاران طراحی: عیسی ذکایی، پرهام ادیب پور، حانیه آل یاسین
نوع سازه: بتنی  -   دال مجوف
آدرس پروژه: استان قزوین، شهر جدید الوند، میدان بسیج، خیابان آزادگان
مساحت: 5 هکتار
کارفرما: شهرداری الوند
تاریخ شروع طراحی: بهار 1396
ایمیل: Alirezaarchi7@gmail.com

این پروژه اثری است از علیرضا کریمی‌کلور
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار علیرضا کریمی‌کلور در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!