طراحی داخـلی مطب دندانپزشکی
گروه معمــــاری رُخ

این مطب دندانـپزشکی که در فضایی به مساحت 70 متر مربّع طرّاحی شده است، دارای دو بخش تخصّصی دندانـپزشکیِِ اطفال و جرّاحیِ دندان و لثه می‌باشد. به همین علّت، سعی شده تا کاراکتر هر بخش با استفاده از یک شاخصِ رنگـی معرّفی شود. در قسمتِ اطفال، استفاده از شخصیتـهای کارتونی و حجمـهای رنگی، فضایی کودکانه و شاد ایجاد کرده و بخش جرّاحی در فضایی متفاوت و بسیار مینیمالیستی ــ فقط سیاه و سفید ــ طرّاحی شده و نقطه‌ی تـأکید آن دیواری گِرد با طرحی انتزاعی است.
در طرّاحیِ بخشِ انتظار و ورودی، به‌علّت ابعاد کمِ فضا از یک دیوارِ گِـرد به‌منظور جداسـازی بخـشِ پذیرش و جرّاحی استفاده شده است، به‌طـوری که تمامی فضای انتظار، پذیرش و راهروی منتـهی به اتاقها، در زاویه‌ی دیدِ بـیـنـنـده قرار گیرد.
همچنین با توجّه به سبکِ مینیمالیستیِ طرّاحیِ مطب، رنگـهای حاکم بر بخش ورودی و انتظار، سیاه و سفید بوده و فقط از رنگ بنفش در پارچه‌ی نیمکتها، دیوارِ گرد پشت آن، دربِ کُمُـدها و کانترِ پذیرش استفاده شده است. در طرّاحی داخلی این مطب سعی بر آن بوده است که محیط برای بیماران ــ بر خلاف دیگر مراکز درمانی موجود ــ نشاط‌آور بوده و از تکرار فضاهای معمولیِ درمانی پرهیـز شود.

طراحی داخلی: عمومی

_______________________________________

نام پروژه: مطب دندانـپزشکی
طرّاح پروژه: گروه معماری رُخ
مجری: گروه اجرایی رُخ
کارفرما: دکتر امیریان
مکان: تهران، فرمانیّه
مساحت: 70 متر مربّع
تاریخ تکمیل پروژه: اردیبهشت 1389