طبقه‌ی هفت اثر سپهر مهردادفر

طبقه هفت

اندیشه اصلی در طراحی این طبقه نمایش ارتباط میان «اثاث» و «فضا» بوده است. طراح در این فرآیند سعی کرده کنش میان «اثاث» و «فضا» را به عنوان دو مولفه «اثرگذار» و «اثرپذیر» مورد کنکاش قرار داده و این مهم را به عنوان میراثی از ارتباط انسان با محیط معماری ارایه دهد. طراح تا حد ممکن از دخالت در جسم ساختمان فاصله گرفته و تفکر طراحی خود را متوجه قدرت تاثیر اثاث بر فضا کرده است. در این ارتباط فضا صاحب هویتی منحصر به فرد و تکرارناپذیر شده و کیفیاتی مکانی یافته است.
در «طبقه 7»  فعل طراحی داخلی با رویکرد معمول صورت نگرفته و طراح تا حد امکان با طراحی اثاث منقول به خلق «مکان» پراخته است. هر ابژه به سهم خود در پیرامونش عرصه ای تعریف کرده و «مکان» به عنوان یک «کل» در حصار مجموعه‌ای از ابژه‌های هماهنگ تفسیر شده است. اثاث استطاعت فضای داخلی را بالا برده و نوعی پنهان از معماری را جاری ساخته است. عرصه‌ها را تفکیک و به «جا»هایی از محیط داخلی تاکید کرده است. در این محیط هرچه هست از آن اثاث است و با حذف این مهم از بستر، فضا «بی مقدار» می‌شود.
اثاث، فضای معماری را تبیین کرده و امکان حضور را برای انسان فراهم می‌کند. به بیان دیگر اثاث فضا را برای حضور انسان اهلی می‌کند و به او موقعیت «بودن» می‌بخشد. از این رو شاید بتوان گفت در ساحت معماری، اثاث یکی از ارکان «وجود» است. در واقع نقش اثاث در این طرح فارغ از عَرَض، تماما جوهری‌ست.

معماری معاصر ایران: اداری

_______________________________________

نام پروژه: طبقه‌ی هفت
عملکرد: اداری
موضوع: طراحی داخلی
شرکت، مهندسین مشاور / دفتر طراحی: هامون
معماران اصلی: سپهر مهردادفر
همکاران طراحی: سعید میرطهماسب، حسین خراسانی، سپیده سروی
طراحی و معماری داخلی: هامون
مجری: آرویناژ
نظارت: فرشید ملکی
عکاس پروژه: نادر سماواتی
آدرس پروژه: تهران، ونک
تاریخ شروع / تاریخ پایان ساخت: اسفند 98-شهریور 99
وبسایت: hamounstudio.com
ایمیل: info@hamounstudio.com
اینستاگرام: hamoun.studio

مدارک فنی