سقف متحرک چوبی دانشکده هنر و معماری یزد اثر حسین پور/مهدی قائم مقامی