سردر ورودی کارخانه‌ی فولاد اميرکبير
ساراکلانتری، رضا صیادیان، اسماعیل طلایی
رشت، 1387

در طراحی اين پروژه سعی شده است فعاليت کارخانه و پروسه‌ی توليد آن در طرح ورودی به نمايش گذاشته شود. در خط توليد کارخانه‌ی فولاد اميرکبير مقاطع چهارگوش (بيلت) به آرماتور با سايزهای مختلف تبديل می‌شود، در پروسه‌ی طراحی مقطع اول به صورت مستطيل و در مقطع آخر منحنی‌شکل است. از پروسه‌ی تبديل اين دو فرم به يکديگر (مورف کردن) فرم و مقاطع ميانی به وجود آمده است. پس از توليد فرم، اين حجم از مکعب مستطيل اوليه کم شده و ايجاد يک فضای تهی ميانی می‌کند. برای تأکيد بر محصول نهايی کارخانه (آرماتور) المان‌های لوله‌ای شکل در جهت تغيير فرم جانمايی شده است تا علاوه بر جهت‌دار کردن پروژه، مقياس را نيز مشخص کند.

سردر ورودی کارخانه‌ی فولاد اميرکبير

_______________________________________

طراحان: ساراکلانتری، رضا صیادیان، اسماعیل طلایی
همکاران طراحی: حمیدرضا رزم آریا، ايمان دانشور، رعنا صفاری
سازه: فرهادگرمچی
اجرای فلزی: محمد اطهری
کارفرما: شرکت فولاد امیرکبير
محل پروژه: رشت، شهرک صنعتی
سال ساخت: 1387

مجتمع مسکونی باغ مهر معماری از محمد مجیدى، سهراب مهریزدان