ساختمان فن آوری اطلاعات ILAB

طراحان اصلی حسین حیدریان – امین ضیایی، آدرس پروژه تهران، بخارست