ساختمان سال ایران 13982021-05-03T11:02:58+04:30

جایزه‌ی ساختمان سال ایران 1398

ساختمان سال ایران 1398

پروژه‌ی تقدیر شده و کارفرمای سال ایران 1398

راه‌یافته به مرحله‌ی بازدید ساختمان سال ایران 1398

بیانیه‌ی هیئت داوران

هیئت داوران بر اساس حروف الفبا

سهراب رفعت

شورش عابد

حمید فتوره‌چیانی

مجید فتوره‌چیانی

علیرضا مشهدی میرزا

پروژه‌های راه یافته به مرحله اول داوری

تصاویری از روز داوری

حامی انحصاری

بنیان گذار

Go to Top