ساختمان توسعه شهرداری مشهد اثر مهندسین مشاور تجیر

معماری معاصر ایران : اداری و دولتی            

_________________________________________             

نام پروژه: ساختمان توسعه شهرداری مشهد
اثر: مهندسین مشاور تجیر

وب‌سایت:

http://www.tajeerarch.com/

تلفن:
21-66702288
فکس:
21-66717345

این پروژه اثری است از مهندسین مشاور تجیر
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار تجیر در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!
مجموعه آرمان، اثر مهندسین مشاور شارستان