ساختمان اداری یخچال

اثر فرامرز شریفی

اﯾﻦ ﺑﻨﺎ از اﺑﺘﺪا ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده‌ی ﭘﻨﺞ دﻓﱰ ﻣﻌماری ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎ از ﺳﻪ واﺣﺪ 150 ﻣﱰی، ﯾﮏ واﺣﺪ 225 ﻣﱰی دوﺑﻠﮑﺲ و ﯾﮏ واﺣﺪ ۵۷ ﻣﱰی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ واﺣﺪ 225 ﻣﱰی دﻓﱰ ﺷﺨﺼﯽ ﻃﺮاح و ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺖ. واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻼن آزاد (open plan) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﻪی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ و ﺑﺮﻗﯽ ﯾﮏ دﻓﱰ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی آزاد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺑﻨﺎ در زﻣﯿﻦ ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﺟﻮد درﺧﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺤﻞ ﻋﺮف، ﺷامل زﻣﯿﻦ، در ﻣﺮﮐﺰ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ و از ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ دارد. دﺳﱰﺳﯽﻫﺎی اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی در ﺑﺪﻧﻪی ﻏﺮﺑﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﭘﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر نمایان در ﭘﺸﺖ ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﻪی ﺷﯿﺸﻪای در ﮐﻨﺞ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻨﴫ ﻣﻬﻢ امن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﺪرن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزهای ﮐﺎﻣﻼً نمایان اﺳﺖ. ﭼﻬﺎر وﺟﻪ ﺑﻨﺎ از ﭼﻬﺎر ایمن ﻣﺘﻔﺎوت از ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﺑﻪﺟﺎی ازاره‌ی ﺳﻨﮕﯽ از دﯾﻮار ﺑﺘﻨﯽ نمایان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ایمن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﻤﺠﻮار (از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷامل) ﺑﯿﺸﱰ در ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎم ﻗﺮار دارد، دارای ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﻪی ﻣﺘﺤﺮک ﭼﻮﺑﯽ اﺳﺖ. نمای شمالی دارای ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻧﻮاری اﺳﺖ. ﺗﯿﺮ و ﺳﺘﻮنﻫﺎی نمایان ﮐﻠﯿﻪی اﯾﻦ ﭼﻬﺎر وﺟﻪ را ﺑﻪﻫﻢ ﻣﯽﺑﻨﺪد.

در ﺑﺎم ﯾﮏ ﻧﻬﺎرﺧﻮری و ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻬﺎرﺧﻮری ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﻧﯿﻢ اﺳﺘﻮاﻧﻪای و ﭘﺮﮔﻮﻻ و درﺧﺘﭽﻪﻫﺎ، ﻓﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺻﻔﺎ و ﻟﻄﯿﻔﯽ را ﺑﻪوﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪ و ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب شمال و ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ اﺳﺖ. ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ داﺷتن دﯾﻮارهﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪای ﺑﻪﺷﮑﻞ نمایان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

معماری معاصر ایران: اداری

_______________________________________

نام پروژه: ساختمان یخچال / عملکرد: اداری
معمار اصلی: فرامرز شریفی
کارفرما و مجری: حسن تاج الدین و همکاران
همکاران طراحی: مهران پرنیان، مهدی مهران نیکو، حمید باقری
مشاور سازه: کوروس اطاعتی
مشاور تاسیسات: محمود زریباف
مشاور برق: بهزاد محمودیان
نوع تاسیسات: چیلر، فن کوئل
نوع سازه: فلزی پیچ و مهره ای
آدرس پروژه: تهران، خیابان یخچال، خیابان فکوریان
مساحت زمین-زیربنا: 345 متر مربع، 1335 متر مربع
تاریخ شروع و پایان ساخت: / 1386-1389
عکاس پروژه: افشین قادرپناه
وبسایت:  www.denoconst.irwww.faramarzsharifi.com

مدارک فنی

عمارت گلستان، اثر سعید آرانی قهرودی، علیرضا انسی