ساختمان اداری کارخانه‌ی فولاد امير کبير
رضا صياديان، سارا کلانتری، اسماعيل طلايی
رشت، 1387

شکل‌گيری پروژه از حرکت سطحیِ برخاسته از زمين به وجود می‌آيد، جهت حرکت پوسته از شرق به غرب، ابتدا پله‌های دسترسی طبقه‌ی اول و سپس طبقات پروژه را شکل می‌دهد. در شکل گيری پروژه، از حرکت يک سطح که سطوح طبقات و خطوط اصلی نمای هر چهار طرف را به وجود مي‌آورد استفاده شده است. اين سطح در دو نقطه با زمين تماس پيدا مي‌کند که در جبهه‌ی جنوبی دسترسی طبقه‌ی اول و در جبهه‌ی شمای دسترسی جداگانه‌ی طبقه دوم (که مختص سوئيت های اقامتي است) را تأمین می‌کند.
در طبقه‌ی پيلوت، رستورانی برای استفاده‌ی کارگران کارخانه، در طبقه‌ی اول فضاهای اداری مورد نياز و در طبقه‌ی دوم بخش مديريت و سوئيت‌های اقامتی برای استفاده‌ی مهمانان در دو بخش جداگانه با دسترسی جداگانه در نظر گرفته شده است. جانمايی کاربری‌ها در درون پوسته‌ی سيال امتداد بصری و کيفيت فضايی پوسته را موجب می‌شود.

ساختمان اداری کارخانه‌ی فولاد امير کبير

_______________________________________

طراحان: رضا صياديان، سارا کلانتری، اسماعيل طلايی
همکاران طراحی: حميدرضا رزم آريا، سميراميس قربانی، حسن شهرستانی، رعنا صفاری، بنفشه زارعی
سازه و نظارت پروژه: احمد زارع گنجارودی
همکار بخش داخلی: شرکت سون
کارفرما: شرکت فولاد اميرکبير
محل پروژه: رشت، شهرک صنعتی
مساحت پروژه: 1500 متر مربع
محل پروژه: رشت، شهرک صنعتی
سال ساخت: 1387

fgfg
مدارک فنی