ساختمان اداری “میان”
بهناز سرتیپی، محسن کفایی

این پروژه بازسازی طبقه همکف بخشی از ساختمان اداری (به مساحت 70 متر مربع) یک انبارسنگ، واقع در شهرک صنعتی محمود آباد اصفهان است. خواست کارفرما آن بود تا در این فضا سه اتاق با کاربری اداری، جلسات و غذا خوری طراحی گردد و اتاق جلسات به گونه ای در نظر گرفته شود که به صورت متداول مبلمان نگردد تا فضایی راحت و صمیمی ایجاد کند. سوالی که در اینجا برای گروه ما مطرح شد آن بود که با توجه به محدود بودن ابعاد فضا، چگونه ضمن حفظ یکپارچگی فضا خواسته ها و کاربری های مدنظر کارفرما تامین شود؟ با توجه به عملکرد مجموعه (انبار سنگ)، با ایده گرفتن از سنگ کوپ (بلوک های سنگی استخراج شده از معدن سنگ) به عنوان الگو و به منظور تقسیم بندی فضا، (به جای استفاده از دیوار به عنوان عنصر جداکننده) یک حجم با الگوی بلوک سنگ در درون فضای اصلی در نظر گرفته شد که فضا را به دوبخش تقسیم می نماید. سپس با خالی کردن توده حجم اضافه شده، فضا به سه بخش (اداری، جلسات و غذا خوری) تقسیم بندی گردید.

همانگونه که در الگوی معماری ایرانی سه عنصرحیاط، ایوان و شاه نشین شکل دهنده سلسله مراتب فضایی بوده اند، در این پروژه نیز سعی شد تا به بازتولید این الگوی فضایی پرداخته و کیفیت فضایی مطلوبتری را در اختیار کاربر فضا قرار دهیم. همانطور که در الگوی معماری ایرانی (حیاط، ایوان، شاه نشین) همواره فضایی میانجی (ایوان) به عنوان حلقه واسط، فضای درون و بیرون را به یکدیگر پیوند داده، در این پروژه نیز مطابق با همین الگو و با ایجاد فضایی میانی مانند ایوان به باز تعریف این مفهوم فضایی پرداختیم. در این راستا، با استفاده از الگوی سنگ کوپ به خالی نمودن بخشی از فضای داخلی و جداره بنا پرداختیم که ماحصل آن شکل گیری فضایی حائل میان درون و بیرون پروژه می باشد. بر این اساس،  به جای ایجاد یک جداره باریک، مطلق و گسسته به عنوان مرز درون و بیرون، یک مرز سیال، گسترده و پیوسته به صورت فضا شکل گرفته است.

علاوه بر بازتولید مفهوم فضایی ایوان، فضای “میان” در نقش یک فضای حائل کمک می کند تا افراد نا آشنا برای رفتن به بخش های مختلف درنگ بیشتری داشته و نتوانند به سهولت و با طی مسیر مستقیم تا بخش انتهایی مجموعه نفوذ کنند. این فضای حایل به شکل یک فضای تقسیم شفاف، با محدود نمودن مسیر مستقیم حرکت، موجب فیلتر شدن و حفظ حریم بخش های مختلف فضا می گردد، به گونه ای که به طور ناخود آگاه این حس به افراد غریبه القا می شود که خود را مجاز به عبور از آن برای ورود به سایر بخش ها نمی دانند.   بعلاوه این فضای بلورین نقطه اتصال دو محور حرکتی عمود بر هم می باشد. محور طولی که از ورودی آغاز گردیده و بخش های مختلف فضا (اداری، جلسات و غذاخوری) را به یکدیگر پیوند می دهد و محور عرضی که حرکت از فضای اصلی (فضای جلسات) به فضای سبز بیرون را ممکن می سازد.

به علت صنعتی بودن محیط انبار سنگ و  همچنین وجود چالش ها و تنش های گوناگون که بخشی از ماهیت کار در محیط های صنعتی است، سعی شد فضای داخلی به گونه ای طراحی شود تا ضمن کاهش استرس و تنش های محیطی، فضایی آرامش بخش، چشم نواز و تاثیرگذار را در اختیار کاربر فضا قرار دهد. به همین منظور رنگ دیوار اصلی فضای داخلی آبی در نظر گرفته شد تا با کاهش هیجانات و ایجاد آرامش، به تخلیه بارهای منفی ذهن کمک کرده و محیطی متعادل پدید آورد. علاوه بر این طبیعت قاب شده توسط فضای بلورین تجربه بصری چشم نوازی را در اختیار کاربر فضا قرار می دهد که او را حریص رفتن به فضای باز می کند، امکانی که محور عرضی تعریف شده در پروژه در اختیار کاربر فضا قرار می دهد تا به راحتی بتواند ضمن برقراری ارتباط فیزیکی با طبیعت برای لحظاتی از تنش و استرس به دور باشد.

معماری داخلی: اداری

___________________________________

نام پروژه: ساختمان اداری “میان”
عملکرد: اداری  معماران اصلی بهناز سرتیپی، محسن کفایی
طراحی و معماری  داخلی: بهناز سرتیپی، محسن کفایی
کارفرما: مهرداد رشیدیان مجری: پوریا بابائیان
آدرس پروژه: اصفهان، شهرک صنعتی محمود آباد، خیابان 24
مساحت زمین: 70 مترمربع
تاریخ شروع / تاریخ پایان ساخت: آذر 97/ شهریور 98
عکاس پروژه: فرشید نصر آبادی
ایمیل: Mohsenkafaei1@gmail.com
اینستاگرام: behnaz_sartipi_3ordibehesht, Mohsen.kafaei

مدارک فنی