ساختمان اداری آرامش اثر مهندسین مشاور ایده و اجرا

معماری معاصر ایران : اداری             

_________________________________________    

نام پروژه: ساختمان اداری آرامش
معماران: مهندسین مشاور ایده و اجرا

تلفن: 02188733148

https://memaran.ir/207-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7

این پروژه اثری است از مهندسین مشاور ایده و اجرا
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار مهندسین مشاور ایده و اجرا در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!
ساختمان اداري ظفر 164 اثر سیدحمید نورکیهانی