زی‌ کار I و زی‌ کار II
کِنی شاختر، با همکاری پاتریک شوماخر، 08-2005

Z-Car I and II
Kenny Schachter, 2005-08

زی‌ کار اتومبیلی چهارچرخه برای تردّد شهری است که بر مدل سه‌چرخه‌ی قبلی استوار است. این اتومبیل با باتریهای قابل شارژ کار می‌کند. برای صرفه‌جویی در فضا و ارتقاء سطح کیفی، اتومبیل با چهار موتور کار می‌کند که آن را بسیار کم‌سروصدا ساخته است. درهای کشویی بزرگ امکان سوار شدن را ایجاد می‌کنند، و طرّاحی یکپارچه و فشرده‌ی آن درجه‌ی بالایی از توزیع وزن و فضا را برای همه‌ی اجزاء مکانیکی و الکتریکی به نمایش می‌گذارد.