روستای کیتْس
شانگهای، چین
3GATTI

Kic Village
Shanghai, China
3GATTI

هدف این پروژه طرّاحی مجدّد چشم‌اندازی در شانگهای بوده است. سطوح و احجام صُلب در هم ادغام شده‌اند. سطوح از تکّه‌های تاخورده‌ی کاغذ تشکیل شده‌اند که به گذرگاه‌های تخته‌ای تبدیل می‌شوند، و احجام نیز جعبه‌های نور مخصوص تبلیغات هستند. این نوارها خالق غنای فضایی و کاربردی پروژه هستند، چراکه می‌توانند به رمپها، نیمکتها، صندلیها، گلدانها، سقفها، و حتّی تله تبدیل شوند. در برنامه‌ی طرّاحی به‌عمد خطراتی برای کاربران در نظر گرفته شده که هدف از آن شوکه کردن افراد برای آگاه کردنشان به محیط اطراف، در زندگی معمولی و یکنواخت شهری بوده است.