دومین جایزه ملی طراحی داخلی 1389

داوری دوّمین مسابقهی معماری داخلی و طرّاحی مبلمان از جلسهیی که در تاریخ 13/2/1389 بر اساس دعوتنامه‌ی مجلّه‌ی هُنر معماری در محلِّ خانه‌ی هُنرمنـدان تشکیل گردید، شروع شد.

الف) شرکتکنند‌گان در جلسه عبارت بودند از:

آقای مهندس فریدون کسرایی

آقای دکتر علی‌اکبر صارمی

آقای مهندس کامبیز ناظرعمو

آقای مهندس حمید گازُر

آقای مهندس علی خادم‌زاده

آقای مهندس محمدرضا عمادیان‌مهر

ب) حامی مالی برگزاری مسابقه

جناب آقای مرتضی رحیمی، مدیرعامل شرکت مبلمان هارمونی.

ج) برگزارکننده‌ی مسابقه

مدیرعامل مؤسّسه‌ی فرهنگی ـ هنریِ هُنر معماری‌قرن،

جناب آقای شهریار خانی‌زاد.

در جلسه‌ی مذکور هر یک از شرکت‌کنند‌گان با توجّه به تجربه و تخصّص خود (معماری، شهرسازی، معماری داخلی، طرّاحی صنعتی) و تجارب حاصل از اوّلین دوره‌ی مسابقه‌ی معماری داخلی که در اسفند ماه 1388 برگزار گردید، نقطه‌نظرات خود درباره‌ی وضعیّت فعلی معماری داخلی، محدودیّتها و امکانات این حرفه و رویکرد و تأثیرات گسترده آن در ارتقاء کیفیّت فضاها دربرخی کشورها را به‌منظور بحث در زمینه‌ی تدقیق اهداف مسابقه بیان نمودند.

اصول و اهداف این دوره از مسابقه با تکمیل اهدافِ دوره‌ی قبل

در تاریخ 15/2/89 به شرح زیر تنظیم و جهت فراخوان عمومی به مسئولین برگزاری مسابقه اعلام گردید:

 1. عنوان مسابقه

«دوّمین مسابقه‌ی معماری داخلی و طرّاحی مبلمان»

 1. اهداف مسابقه

1-2- ترویج و اشاعه‌ی اُلگوهای مطلوب و مناسب در معماری داخلی

2-2- ارتقاء کیفیّت فضاهای داخلی

3-2- تأکید بر ضرورت استفاده از متخصّصان در فعّالیّت معماری داخلی

4-2- حسّاس‌نمودن دست‌اندرکاران اعم از کارفرمایان، متخصّصان و دانشجویان این رشته‌ی دانشگاهی و در کلّ ایجاد حسّاسیّت به موضوع معماری داخلی در افکار عمومی (ارتقاء سلیقه‌ی عمومی)

5-2- ایجاد فضای تعامل و رقابت بین طرّاحان و معماران داخلی

6-2- ایجاد فضای مناسب برای استعدادهای جوان برای معرّفی فعّالیت‌های مرتبط با معماری داخلی (طرح، تولید، عرضه)

7-2- آشنایی نسل جدید طرّاحان با تجارب گذشته

8-2- توانبخشی فضاهای فرسوده (جلوگیری از میرایی)

 1. بخش‌های مسابقه (جداکردن موضوعات برای تأمین امکان مقایسه و قضاوت مطلوب)

1-3- معماری داخلیِ فضاهای مسکونی (یک واحد مسکونی، آپارتمانی یا تک‌واحدی)

2-3- معماری داخلیِ فضاهای عمومی (فضای کار یا گُذران اوقات فراغت در مقیاس یک واحد)

3-3- طرّاحی مبلمان (تجهیزات غیرثابت) در فضاهای مسکونی، کار، اوقات فراغت (مُبل، صندلی، میز چراغ و غیره)

در ادامه، ضمن تعیین مدارک لازم برای شرکت در مسابقه ــ که امکان معرّفی کامل طرح‌ها را برای شناخت و داوری عادلانه فراهم نماید ــ مقرّر شد یک طرح به عنوان طرح برتر در هر یک از بخش‌های مسابقه انتخاب و سایر طرح‌های برگزیده نیز از طرف هیئت داوران معرّفی شوند.

جلسه‌ی نهایی داوریِ طرحها در تاریخ 18/7/89 در محلِّ خانه‌ی هنرمندان با حضور پنج نفر از اعضای هیئت داوران تشکیل گردید.

طرح‌های مورد داوری که به صورت کُدگذاری‌شده و بدون ذکر نام و/یا مشخّصات طرّاح یا طرّاحان به جلسه ارائه شده بود، به تفکیکِ موضوع به شرح زیر بود:

 1. معماری داخلی فضاهای مسکونی (32 طرح)
 2. معماری داخلی فضاهای عمومی (61 طرح)
 3. طرّاحی مبلمان (16 طرح)

سه طرح نیز با موضوع غُرفه‌های نمایشگاهی تحویل داده شده بود که از طرف هیئت داوران خارج از مسابقه تشخیص داده شد.

داوری طرح‌ها

طرح‌های رسیده در سه بخش مورد نظرِ برنامه طبقه‌بندی گردید و در هر مرحله طرح‌های مربوطه به روش زیر مورد قضاوت قرار گرفت:

هر یک از داوران، طبق برنامه‌ی پیش‌بینی‌شده برای نحوه‌ی قضاوت، طرح‌های شرکت‌کننده را مورد ملاحظه و بررسی قرار داده و سپس در یک نشست عمومی بر اساس برداشت‌های به‌دست‌آمده و در یک جمع‌بندی، فهرستی از معیارها و مبانی قضاوت که می‌بایست مورد توجّه قرار می‌گرفت، به شرح زیر تهیه گردید:

 1. توجّه کامل به برنامه‌ی مورد نظر طرح
 2. خلاقیّت و نوآوری در ایده‌ی کلّی
 3. سازماندهی فضایی طرح
 4. عملکرد و توزیع مناسب عناصر
 5. توجّه به شرایط فیزیکی و ظرفیت‌های طرّاحی
 6. حدِّاکثر بهره‌وری از فضا
 7. توجّه به مسائل اقتصادی طرح
 8. نحوه‌ی کاربرد مصالح و توجّه به استفاده از علوم و فنّاوری‌های جدید
 9. توجّه به جزئیّـات اجرای طرح
 10. توجّه به مناظر از لحاظ جذّابیّت و تنوّع در عین ساد‌گی، از زوایای مختلف طرح
 11. توجّه به مسائل ایمنی در طرّاحی
 12. ساد‌گی یا خلوص و خوانایی اثر
 13. ایجاد حسِّ آسـایش، آرامش در فضا
 14. ایجاد حسِّ پویایی و دینامیک در فضا با توجِّه به نوع کاربری
 15. توجّه به تجهیزات و مبلمان طرّاحی شده یا انتخاب شده شامل:

کف‌پوشها، دیوارپوش‌ها، تقسیم‌کننده‌ها، مبلمان، تجهیزات برقی و تأسیساتی، تابلوها، انتخاب رنگ‌ها و سایر موارد مؤثّر در طرح.

پس از تدوین این مبانی و تأیید آن توسّط هیئت داوران، دورِ دوّمِ مشاهده و بررسی آثار ارائه‌شده آغاز گردید. در بررسی هر طرح نکات مثبت و منفـی آن مورد نظر هیئت داوران قرار گرفت که موجب حذف و یا راهیابی هر طرح به مرحله‌ی بعدی قرار گرفت.

در مراحل بعدی هر یک از طرح‌های انتخاب‌شده مورد ملاحظه دقیق‌تر و تطبیق نقشه‌ها و جزئیّات با عکس‌های ارسالی از یک طرف و بررسی ارزش‌های طرّاحی از طرف دیگر قرار گرفت. در هر یک از بخش‌های مسابقه طیِّ چهار مرحله بررسی، طرح‌های برگزیده انتخاب شدند.

معمـاری داخـلی فضـاهای مسـکونی

از 32 طرح ارائه شده در بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی، دو طرح برتر به کُدهای 51 و 68 به‌عنوان طرح‌های منتخب مشترکاً با اکثریّت آراء، شایسته‌ی دریافت جایزه‌ی نخست، تندیس و لوح تقدیر و سه طرحِ برگزیده با کُدهای 17، 40 و48 شایسته‌ی دریافت لوحِ تقدیر شناخته شدند.

لازم به توضیح است که هیئت داوران، دو طرحِ شایسته‌ی دریافت جایزه‌ی نخست و لوح تقدیر به‌طور مشترک را علی‌رغم تفاوت طرح‌های معماری آنها از نظر سادگی و پیچیدگی فضایی معماری در یک قضاوت کُلّی با بررسی نقاط قوت و ضعف و کوشش‌های منتج به نتیجه‌ی طرّاحان در خوانایی و خلوص در حیطه‌های معماری داخلی فضاها و عناصر طرّاحی شده مورد توجّه قرار داده‌اند.

معمـاری داخـلی فضـاهای عمـومی

از بین 61 طرح ارائه‌شده در بخش معماری داخلی فضاهای عمومی و پس از طیِّ چهار مرحله‌ی بررسیِ طرح‌های ارائه شده، 7 طرحِ برگزیده با کُدهای 4، 49، 46، 39، 55، 50، 88 شایسته‌ی دریافت لوح تقدیر و طرحِ کُدِ 11 با توجّه به نکات زیر، از طرف هیئت داوران به‌عنوان طرح برتر شایسته‌ی دریافت جایزه‌ی نخست، تندیس و لوح تقدیر شناخته شد.

 1. باززنده‌سازی فضاهای فرسوده
 2. فضاسازی شفّاف و هماهنگ مبلمان و تجهیزات با فضای طرّاحی‌شده
 3. استفاده‌ی مناسب از مصالح
 4. هماهنگی و جذّابیّت در نماهای طرح
 5. حدِّاکثر بهره‌وری از فضای مورد طرّاحی
 6. توجّه به مسائل اقتصادی
 7. توجّه به جزئیات اجرایی و عدم مداخـله در تغییرات شکلی در فضا
 8. ساد‌گی و خلوص و خوانا نمودن اثر
 9. استفاده‌ی مناسب از تجهیزات تأسیساتی (برقی و مکانیکی)
 10. استفاده‌ی مطلوب از پوششه‌ا، اِستندها و علائم و نشانه‌ها

طرّاحی مبلمان

هیئت داوران طرح‌های تحویل شده در مورد بخش سوّمِ برنامه، شاملِ طرّاحی مبلمان را نیز با روش مشابهی به‌صورت مرحله‌ای مورد قضاوت قرار داد مبـانی و معیارهای عمومی داوری در این بخش از قضاوت علاوه بر فهرست تهیّه‌شده برای داوری طرح‌های مربوطه به معماری داخلی عبارت بود از:

 1. ابعاد و اندازه‌های استاندارد
 2. راحتی و قابلیّت استفاده
 3. سبُکی در جابه‌جایی اثر
 4. انعطاف‌پذیری و ایستایی

در بررسی اوّلیه‌ی طرحهای رسیده نمونـه‌هایی که با آثار شناخته شده و آشنا مطابقت داشته و یا بسیار به آنها شبیه بوده از دور رقابت کنار گذاشته شد.

پس از قضاوت مرحله‌یی و با در نظرگرفتن معیارهای انتخاب شده هیئت داوران بدون اعلام طرح برتر، سه طرح از 16 طرح ارائه شده به کُدهای 63، 86، 87 را به عنوان طرح برگزیده‌ی شایسته‌ی دریافت لوح تقدیر شناخت.

هیئت داوران ضمن قدردانی از ایده‌ی برگزاریِ مسابقه‌ی معماریِ داخلیْ توسّط مسئولین محترم مجله‌ی هُنر معماری و مسئولین محترم شرکت مبلمان هارمونی به‌عنوان حامی این مسابقه، و تأکید به سودمندی استمرار آن به دلایل اعلام شده در اهداف طرح بدین‌وسیله از کلّیه‌ی شرکت‌کنندگانِ این مسابقه نیز تشکّر می‌نماید.

بیانیه هیئت داوران

بخش فضاهای مسکونی

رتبه اول مشترک

رتبه اول مشترک

طرح برگزیده

طرح برگزیده

طرح برگزیده

بخش فضاهای عمومی

رتبه نخست

طرح برگزیده

طرح برگزیده

طرح برگزیده

طرح برگزیده

طرح برگزیده

طرح برگزیده

طرح برگزیده

بخش طراحی مبلمان

طرح برگزیده

طرح برگزیده

طرح برگزیده

هیئت داوران بر اساس حروف الفبا

علی خادم‌زاده

علی‌اکبر صارمی

فریدون کسرایی

حمید گازر

کامبیز ناظرعمو

تصاویری از مراسم اختتامیه

تصاویری از روز داوری

حامی انحصاری

بنیان گذار