دفتر معماری نقش ازل

نام دفتر طراحی: نقش ازل
مؤسسان: هانی منصورنژاد، علی محمدی
سال تاسیس:

مانیفست شرکت: ایجاد فضاهایی واجد کیفیات مناسب حیات انسانی، و در عین حال متناسب با الزامات زندگی نوین، دغدغه بسیاری از معماران و کارفرمایان است. “نقش ازل” سعی دارد تا از طریق به کارگیری اصول لازمان و لامکان معماری، در صورت و باطن بنا و در کلیت و اجزای آن، به این هدف نزدیک گردد. این اصول و قواعد که بر مبنای قوانین ثابت خلقت شکل گرفته، در پیشینه‌ی فرهنگی ما در راه ایجاد “آرامش” روح و نیل به زندگی ای درخور شأن والای انسان، به کار گرفته شده‌اند و به همین جهت است که معماری برآمده از آن مستقل از زمان و مکان بر دل می‌نشیند. اصــولی که اگر عمیقا و به دور از “تقلید شکلی” به حکمت و معنای آن توجه شود، می‌توانند موجب ایجاد زیبـــاترین و غنی‌ترین فضاها و در عین حال واجد بهترین عملکـــرد باشند؛ ابنیه‌‌ای هویتمند و امروزین، که با در اولویت قرار دادن نیازهای حقیقی انسانی، بستر آرامش و رشد ساکنین را فراهم آورند.
“نقش ازل” به ساختمان به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر شکل دهندهء “شخصیت فرد/ سازمان (Brand identity)” می‌نگرد و معتقد است، با دوری از هیجانات و مدهای زود گذر و رجوع به “قواعد” معماری اصیل ایرانی، خواهد توانست بناهایی ارزشمند ایجاد نموده و از این طریق سرمایه‌‌ی مادی و معنوی کارفرمایان را برای سالیان و حتی نسل‌ها، ماندگار نماید.

آثار دفتر معماری نقش ازل

آسمان‌خانه

راه‌های ارتباطی

آدرس دفتر: تهران، شهید عراقی فرهنگستان دوم پلاک 8 واحد 2
تلفن دفتر: 26321092