خـانه‌ی كوه‌بُـر

معماری معاصر ایران: مسکونی

_______________________________________

موقعیّت: خیابان سهیل واقع در شیمران
زیربنا: 1500 متر مربّع
كارفرما: كوه‌بُر و شركـا
مشاور: مهندسان مشاور طرح و آمایش
مدیر پروژه: ابوالفتح سپانلو
طرّاحان پروژه: نگاره قره، مزدك سپانلو
تیم طرّاحی پروژه: نازلی دیانت، شمیم خاموشی،
امیرعلی ضرغام، آیلا حیاتی‌فلّاح
سازه: فرهاد كوه‌بُر
تأسیسات مكانیكی و الكتریكی: واحد تأسیسات مهندسان
مشاور طرح و آمایش
اجرا: كوه‌بُر و شركـا

مدارک فنی