خـانه‌ی زرّیـن ایـران
بیژن شـافعی، بهاره زنیـان

شركت چینی زرّین ایران، با وجود سابقه‌ی خانوادگی چندین نسل در تولید ظروف چینی، برای عموم مردم چندان شناخته شده نیست. وقتی صحبت از صدور تولیدات این شركت به هفت كشور اروپایی و استفاده از محصولات این شركت توسّط چند شركت هواپیمایی بین‌المللی به میان می‌آید، موضوع متفـاوت می‌شـود. ایجـاد فـروشگاه‌هـای عرضـه‌ی مستقیـم محصولات این مؤسّسه در شهر تهران و سایر شهرستانها موضوع برنامه و گفت‌وگو با مدیران این مؤسّسه بود.
در ابتدا مطالعات طرّاحی برای ارائه‌ی فضای نمایش محصولات عبارت بود از تجربیات داخلی و خارجی، شناخت و طبقه‌بندی محصولات چینی زرّین و بررسی ضوابط و استانداردهای لازم در طرّاحی داخلی. با توجّه به نیازهای كارفرما در اوّلین فروشگاه این مؤسّسه، حوزه‌بندی فضایی در این مكان انجام پذیرفت و ایده‌های طرّاحی در 4 گزینه ارائه گردید. گزینه‌ی بهینه تركیبی از دو گزینه‌ی ارائه شده بود و نقشه‌های سه‌بُعدی با پیش‌بینی كلّیه‌ی جزئیات لازم ترسیم گردید.
با توجّه به اینكه فروشگاه در دو طبقه پیش‌بینی شده بود، در طرح نهاییْ فضا به‌گونه‌ای در نظر گرفته شد كه پلّه‌ی ارتباطی به سهولت امكان ارتباط طبقه‌ی اوّل و دوّم فروشگاه را تأمین نماید و هر دو طبقه نقش فضای نمایشی را بر عهده داشته باشند. مهمترین عنصر این مجموعه یعنی پلّه با طرّاحی بسیار ویژه در نظر گرفته شده و كلّیه‌ی جزئیات ورق‌كاری و سوراخ‌كاری به‌وسیله دستگاه‌های بُرشِ مخصوص صورت پذیرفته است.
برای ویترینهای نمایش، نورِ سفید پیش‌بینی شد كه قابل تنظیم بر روی ظروف باشد. پانلهای ساندویچیْ بدنه و سقف این ویترینها را تشكیل دادند. رنگ تیره‌ی باكسها، ظروف چینی را واضح‌تر و شفّاف‌تر می‌نمایاند. كلّیه‌ی میزهای نمایش و مبلمان مربوطه نیز با ویترینهای نمایش و با همان جزئیات طرّاحی شدند.
رنگ سفید و سیاه، و طیف خاكستری، رنگهای غالب مجموعه را تشكیل داده‌اند. برای مثال، برای كف از سنگ سیاه گالاكسی هند و برای سقف از رنگ سُربی سقف وِكْتـرون استفاده شد. طاقچه‌ها در محلّ اتّصال دو طبقه به‌جز عهده‌دار بودن نقش نمایش كالا كششِ ارتباط با طبقه دوّم را تقویت می‌نماید. در طبقه‌ی دوّم، فضای گفت‌وگو و پذیرایی همراه با فضای نمایش ظروف پیش‌بینی شده است. ویترین ورودی فضای نمایش با حالتی قوس‌دار كه نقش دعوت‌كنندگی به داخل را دارد، همراه با استفاده از شیشه‌های تراش‌خورده‌ی 20 میلیمتری، انعكاس آنچه كه در داخل دیده می‌شود را تقویت می‌نماید. برای اوّلین فضای نمایش محصولات «چینی زرّین»، چه در مرحله‌ی طرّاحی و چه در مرحله اجرا، تلاش مستمرّی صورت پذیرفت تا طرح با بهترین کیفیت ممکن محقّق شود.

خـانه‌ی زرّیـن ایـران

_______________________________________

نام پروژه: خانه‌ی زرّین ایران
كارفرما: علی قصاعی (شركت چینی زرّین ایران)
طرّاحی معماری و مدیریت اجرایی: بیژن شافعی، بهاره زنیان
همكار بخش طرّاحی: آرسینه كشیش‌یانس
طرّاحی سازه: كوروش صفایی
مدیریت پروژه: بیژن شافعی، ناهید بریانی
همكار مدیریت اجرا: هرمز توحیدی
طرّاحی تأسیسات الکتریکی: كامران نراقی‌پور
تاریخ شروع: 1389
تاریخ تکمیل: 1390

قف
مدارک فنی
ایستگاه قیطریه مهندسین مشاور پرداراز