خانه کبوتر

طراحان اصلی مجید فتوره چیانی و حمید فتوره چیانی، کارفرما خانم پروین تاج آراسته کرمانی، همکار طراحی روحاله کشمیری، آدرس پروژه لواسان، بلوار امام خمینی، خیابان اتحاد، گل های پنجم، عکاسی دفتر معماری فتوره‌چیانی