خانه مادر (سرو بانو) اثر سپیده علمی

پروژه در مرکز شهر در بافتی مسکونی واقع شده است، جایی در میان کوچه های باریک که خانه های قدیمی به سرعت در حال تخریب و تبدیل به آپارتمان هایی با حداکثر مساحت ساخت و مشرف به هم هستند. خانه متعلق به خانواده ای قدیمی در این محله است که به زبان مردم محله سفره دارند و خانه محل برگزاری رویدادهای مذهبی-فرهنگی محله است. کشف مردم جز از راه بازشناخت معناهایی که در زندگی به کار می برند ممکن نیست و مهم بود بدانیم این آیین ها از نظر آن ها چه معنا و ارزشی دارد.
خانه ی مادر (سرو بانو) که پیش تر از درون یکپارچه بود می بایست در دو الیه بازتعریف شود، بعالوه الیه ی باال برای فرزند و نوه ها از استقالل کافی برخوردار باشد. نیاز به ایجاد ساختاری پاسخگو به دوگانه ی عقیدتی نسل ها که در عین تفاوت ها کل یکپارچه ای را به تناسب قدمت خانه در محله به وجود آورد و نیاز آیکونیک بودن ابژه ی خانه در محله را تامین کند از چالش های اصلی ما بود. از طرفی شرایط اقتصادی یک خانواده ی فرهنگی محدود کننده می نمود.
مرحله ی اول در جهت استقالل سطوح راه پله ی ارتباطی داخلی را حذف و با تاکید بیشتر در حیاط قرار دادیم، به صورتی که به عنوان فضایی بینابینی در تعریف استقالل دو الیه، هم از داخل حیاط و هم از فضای کوچه شناخته شود و از طرفی پله به عنوان پلت فرمی برای تعامل خصوصا در روزهای رویداد مذهبی رفتار کند.
با اضافه کردن الیه ای به نما سعی کردیم مسئله مشرف بودن آپارتمان های مقابل و نور را کنترل کنیم و رواقی با کیفیت فضایی مطلوب را را برای هر دو الیه ی خانه فراهم آوریم. برای بخش جانپناه ها و دید بیرونی پله از شیشه ی فیروزه ای با طیف تیره به روشن استفاده کردیم تا در زمان های مختلف روز بازی سایه ها را داشته باشیم و از طرفی نقش رویداد در خانه را در مقیاس محله یادآور شویم.
باغچه حیاط در جهت ایجاد فضای بیشتر برای براگزاری رویدادها حذف شد و باغچه های کوچک تر در فضای بین ستون های رواق جانمایی شد تا درختان برای کنترل نور و دید آپارتمان های روبرو نیز کارایی داشته باشند و در کنار آن نقشی در منحصر بودن شخصیت خانه ایفا کنند.

معماری معاصر جهان: مسکونی

_______________________________________

نام : پروژه ي خانه ي مادر (سروبانو )
محل پروژه : کرج.هفت تیر. نرسیده به چهارراه طالقانی. کوچه ي سرو
آرشیتکت : سپیده علمی
تیم طراحی : سالار کشاورز , مهسا احدي
تاریخ طراحی :5931
کارفرما : آقاي وحید عرب ها
مجري شیشه : شرکت آریستاتک
عکس : دید استودیو
آدرس دفتر: نیاوران. خیابان عمار. پالک 42 . ساختمان نیاوران پارک. طبقه چهارم. واحد 205
تلفن: 22755933
اینستاگرام: sepidelmi_

مدارک فنی