تَلماسه
گالریهای دیوید گیل، با همکاری پاتریک شوماخر، 2007

Dune Formations
David Gill Galleries, 2007

پروژه‌ی بیِنال ونیز مجموعه‌ای اُرگانیک از مبلمان است ــ از قفسه و کابینت گرفته تا میز و نیمکت ــ که به صورت یک درخت مصنوعی بر یکدیگر سوار شده‌اند. هر بخش از این اینستلیشن از طریق چرخش عمودی و افقی هندسه‌ی دکارتی را به چالش می‌گیرد و سطوح رزینیِ موّاجی خلق می‌کند که به رنگ نارنجی طلایی پرداخت شده‌اند. به تبعیّت از قواعد توپولوژیک متمایز، این عناصر در عین حفظ استقلال‌شان به یکدیگر الصاق شده‌اند. هر جزء کاربریهای مختلفی را شامل می‌شود، سطوح گوناگونی را به نمایش می‌گذارد، و مناطق مختلفی را برای نشستن ایجاد می‌کند.