ایستگاه متروی ترمینال جنوب
محمدامین جناب اصفهانی

معماری معاصر ایران: کانسپ

_______________________________________

نام پروژه: ایستگاه متروی ترمینال جنوب
طراح اصلی: محمد امین جناب اصفهانی
همکاران طراح: امیررضا اردکانی، محمدمهدی توکلیان، حسین سپهری، سیدمصطفی کرباسی (با تشکر از مجتبی ثابت‌فرد و سیدرضا شهرستانی)
مشاور مطالعات و طراحی: دکتر احمد اخلاصی
شرکت یا گروه طراحی: گروه طراحی سپیدار
وب‌سایت:
www.SepidarDesignGroup.ir
تاریخ شروع و اتمام پروژه: سال 1395
آدرس پروژه: تهران، ایستگاه متروی ترمینال جنوب