ایستگاه شهید بندر، اهواز
مهندسان مشاور باوند

شهر اهواز را می‌توان به عنوان مرکز استان نفت‌خیز خوزستان و با جمعیّتی بیش از 900 هزار نفر و تجمع کلّیه‌ی سازمانهای وابسته به صنعت نفت شامل مجموعه‌ی اکتشاف، بهره‌برداری و همچنین پتانسیل ترابری رودخانه‌ی کارون مرکز عملیّاتی ناحیه‌ی جنوبی ایران قلمداد نمود. این شهر با توجّه به موقعیّت رودخانه‌ی کارون و تفکیک آن به دو بخش شرقی و غربی، چهره‌ای دوگانه با عملکردهای مستقلّ تجاری در بخش شرقی و مرکزیت اداری‌‌‌دولتی در بخش غربی از خود به نمایش گذاشته است. در حال حاضر، شهر با تبعیّت از ساختار شطرنجی‌‌شعاعیِ خود امکان خروج از حالت تک‌مرکزی و ایجاد هسته‌های شهری جدید به‌مثابه مراکز منطقه‌ها را دنبال می‌کند. در این راستا، محور فرهنگی، پذیرایی و تفرّجگاهی در امتداد رودخانه و کاربریهای تجاری در امتداد محور عمود بر رودخانه استقرار خواهند یافت. در جهت این گسترش، لزوم ایجاد خطوط قطار شهری توسّط سازمانهای مربوطه بررسی و اعلام شده است و متعاقب آن پروژه‌ی قطار شهری اهواز در قالب یک قرارداد به‌صورت EPC (طرّاحی، ساخت) به مشارکت کیسون و نورینکو ابلاغ شد. این پروژه هم‌اکنون در دست ساخت می‌باشد.

ایستگاه شهید بندر، اهواز

_______________________________________

کارفرما: سازمان قطار شهری اهواز و حومه
مدیریت طرح: مهندسین مشاور ستیران
مشاور مالی: مشاور همکار پیمانکار و ارائه‌دهنده‌ی طرح اوّلیه
مشاور طرّاح معماری: مهندسان مشاور باوند (طرّاحی 5 ایستگاه)
مشاور طرّاح سازه: مهندسین مشاور هگزا
پیمانکار: مشارکت شرکتهای کیسون و نورینکو (که به‌عنوان پیمانکار بخش E&M که طرّاحی تأسیسات ویژه‌ی ایستگاه‌ها و تأمین‌کننده‌ی بودجه‌ی مشارکت را نیز برعهده دارد)

گروه طرّاحی ایستگاه‌های پنجگانه‌ی مهندسان مشاور باوند
طرّاحی معماری‌ و مدیر پروژه: ایرج کلانتری
طرّاحان ارشد: سوسن قربانی، کامبیز آذرخویش
گروه طرّاحی‌: سمیّه روزی‌طلب، محمدعلی الله‌کرم، لمعان حاج‌یوسف، سوده شهابی، الناز صبوری، نسرین شیخی
تصاویر سه‌بُعدی: آروین نسیم‌یزد، کیارمین سلیمیان، آرزو خانچی
هماهنگ‌کننده: حسین‌علی فیوضات
طرّاح سازه: مهندسین مشاور هگزا
تأسیسات الکتریکی: امیرحسین آزمایش
تأسیسات مکانیکی: محمّدتقی لطیفیان

ی
مدارک فنی
مهندسین مشـاور همگروه توسعه‌ی شبکه‌ی مترو