علیرضا قهاری، برنده اولین نشان دکتر علی‌اکبر صارمی (1395)

علیرضا قهاری، مفتخر به دریافت نشان دکتر علی اکبر صارمی از دست ایشان به سبب سال ها فعالیت های اجتماعی در عرصه ی معماری کشور

تصاویر مراسم اهدا جوایز