سید هادی میرمیران در 81 فریم

http://aoapedia.ir/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-81-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%85/

آرشیو کامل مجله هنر و معماری(انتشار از1347 تا 1358 خورشیدی) : انتشار در دانشنامه به تاریخ 17 مرداد 1398، به مناسبت روز ملی خبرنگار

http://aoapedia.ir/%d8%a7%d8%b3%da%a9%db%8c%d8%b3%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d9%85%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7/honarvamemari/