آیس سْتورم
موزه‌ی هُنر کاربردی اتریش، با همکاری پاتریک شوماخر، 2003

Ice Storm
Österreichisches Museum für Angewandte Kunst, 2003

یک مانیفست ساختمانی که انواع جدیدی از محیطهای زندگی و آسودگی را در خود گنجانده است. آیس سْتورم از عناصر مبلمان و اینستلیشن قدیمی استفاده می‌کند: مثلاً زی‌ سْکِیپ، آیسبرگ، زی‌ پْلِی، و دامِستیک ؤِیْو، شامل آیس‌ فْلو. این عناصر متنوّع و مختلف به داخل یک گرداب در هم پیچ کشیده می‌شوند که در آن از کاناپه‌های سختی برای اینستلیشن استفاده شده است. سطوح نیمه‌انتزاعی و قالبی را می‌توان به عنوان آپارتمانی در نظر آورد که از دل یک توده‌ی یکپارچه و صُلب تراشیده شده است، با چین‌خوردگیهای فضاهای داخلی‌اش، با رَفها و فرورفتگیها و برآمدگیهایی که دارد. زبان طرّاحی آن با تأکید بر خطوط منحنی، یکپارچگی و انتقال نرم از طریق تکنیکِ «مورفینگ» تعریف شده است، که به واسطه‌ی آن قطعات مختلف مبلمان به اعضای منسجمِ یک اُرگانیسم بزرگتر تبدیل می‌شوند. عناصری که با هیئت کلّی جور نباشند، ظاهراً در پیرامون فضا در حالت معلّق به سر می‌برند. از بینندگان خواسته شده تا در داخل این سازه ساکن شوند، و استتیکِ پذیرایی را تجربه کنند که ما را به بازاندیشیِ ایده‌های پذیرفته‌مان در مورد سبک زندگی و رفتار داخل منزل فرامی‌خواند.