آیسبرگ
ساؤایا و مورونی، با همکاری پاتریک شوماخر، 2000

Iceberg
Sawaya & Moroni, 2000

یک فُرم سیّال مربوط به مبلمان، کاناپه‌ی موسوم به آیسبرگ به شخص اجازه می‌دهد تا جهتها، پوزیشنها و موقعیّتهای مختلفی به بدن خود بدهد. دو تیغه‌ی یخی در دو جهت مختلف از آن بیرون زده‌اند، امّا در واقع با همدیگر یک کلِّ منسجم را تشکیل می‌دهد، نوعی ذوبِ گرایشهای فُرمال در داخل یک وضعیّتِ منجمد. کاناپه‌ی آیسبرگ را می‌توان به دو قسمت مختلف تجزیه کرد، یکی از آنها عمودی است، و جهتگیری‌اش مثل تخت سلطنتی می‌ماند، و دیگری یک موقعیّت افقی دارد. این کاناپه از چوب و فلز ساخته شده و پرداخت بسیار جلاخورده‌ای دارد. ساختار آن برای بهترین طرح اِرگونومیک قالبگیری شده است.

تَلماسه گالریهای دیوید گیل، با همکاری پاتریک شوماخر، 2007