آرشیو اهدائی عکاسی‌های محمدرضا مقتدر از ایران در دهه 50 خورشیدی