آرشیو اهدائی دکتر سیاوش تیموری

به دانشنامه هنرمعماری

http://aoapedia.ir/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C/

آرشیو اهدائی عکاسی‌های محمدرضا مقتدر

به دانشنامه هنرمعماری

http://aoapedia.ir/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%B1/

آرشیو اهدائی عکاسی‌ و آثار معماری رُستُم وُسکانیان

به دانشنامه هنرمعماری

http://aoapedia.ir/portfolio-items/%d8%b1%d9%8f%d8%b3%d9%92%d8%aa%d9%8f%d9%85%d9%92-%d9%88%d9%8f%d8%b3%d9%92%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86/

آرشیو اهدائی نقاشی‌های فریدون کسرایی

به دانشنامه هنرمعماری

http://aoapedia.ir/%d8%a2%d8%b1%d8%b4%d8%b3%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/%d8%a2%d8%b1%d8%b4%db%8c%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/