ساختمان مسکونی مینا اثر زهرا آرمند و مصطفی امیدبخش (دفتر معماری رویداد)، برنده­ ی اول در بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی اولین دوسالانه ­ی معماری و معماری داخلی ایران

ساختمان مسکونی مینا اثر زهرا آرمند و مصطفی امیدبخش