طراحی داخلی پروژه‌ی مسکونی آپادانا اثر امیر امین ­کاظمی و محبوبه نصیری، برگزیده­ ی بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی اولین دوسالانه‌ی معماری و معماری داخلی ایران

طراحی داخلی پروژه‌ی مسکونی آپادانا اثر امیر امین ­کاظمی