طرح مرمت و باززنده‌سازی روستای اصفهک اثر مهندسان مشاور عمارت خورشید

طرح مرمت و باززنده سازی روستای