یزدسرای بوستان
معمار: مرجان فرضیان
مکان: شهر یزد

در این طرح حیاط های مرکزی محور اصلی شکل گیری فضاهای دیگر و ایجاد دسترسی های افقی و عمودی هستند و ترکیب آب
و پو شش گیاهی در حیاط های مرکزی با هدف تهویه طبیعی و خنک سازی فضاها صورت گرفته است. از طرفی به وجود آوردن
سایه با استفاده از ترکیب مناسب احجام و فضاها و ایجاد فضاهای نیمه‌باز محیط مطبوعی را با توجه به اقلیم گرم و خشک شهر
یزد به ارمغان آورده است.

یزدسرای بوستان

_______________________________________

نام پروژه: سرای بوستان
شهر پروژه: یزد
معمار: مرجان فرضیان
نوع ساختمان: مسکونی

مدارک فنی