کوشــــــــــــــــــک آب ســــــــــــــــرد

عصاره معماری
سازه در ترکیب با معماری مصالح
دیوارهای ضخیم باربر با مصالح بومی همزمان که ایستایی کوشک را با فرم منحنی ممکن می سازند، معماری کوشک را به وجود می آورد.
انـرژی در پیوند با شرایط محیط
کاهش انـرژی خاکستـری در حین بهره برداری از بنا ، با استفاده از دستاوردهای معماری بومی، مانند استفاده از دیـوارهای ضخیـم و تقسیم فضاها با در نظرگرفتن تابستـانی نشین پرنـور که از خنکای بادگیر بهره می بـرد و زمستـان نشینـی پرآفتـاب.

شرح پروژه
کشیـدگی کوشک هم سو با کشیـدگی زمین است وبر گرفته از فروتنی معماری ایرانی در میان خاک و جالیز رو به افق محو می شود.
دیوارهای سنگی که اصالت مصالح بومی را خالص و بی پرداخت به نمـایش می گذارنـد با ایستادگی برگـرفته از طراحــی منحنـی ، در شـرق و غـرب مرزی برای درون و برون کوشـک می سـازند.
در میـان این درونگرایی ، حیاط مرکزی که کـوشـک را به تابستـان نشیـن و زمستـان نشین تقسیم میکند ، جا خـوش کـرده است. تابستان نشینی که عطر جالـیزها وخنکای نسیم “آب سـرد” را با بادگیـر بر گرفته از معمـاری ایرانـی در سایـه و سکـوت دیـوار های ضخیـم بـومی تجربه می بخشد .
فضاهای سیال میان 2 دیوار سنگی کشیده ، که با درونگرایی حیاط میانی ترکیب شده با گذر از فضاهای برونگرای کوشک در امتداد باغ گسترده شده اند . در این فضـا حسـی دو گانه از رهایی بر درونگرایی و آزادی برونگرایی تجربه می شود .
گشـودن درب هـای حیـاط میـانی و ترکیـب این حیـاط با تابستـان نشیـن و زمستــان نشین فضـایی وسیــع ، دلبــاز و بهـــاری را بـرای ساکنــان به ارمغان می آورد.

کوشــــــــــــــــــک آب ســــــــــــــــرد

کارفرما: امیرعلی شهروزی
طراحان پروژه: حمیدرضا فضل‌الهی، پویا خزائلی پارسا
همکاران پروژه: زینب یاسی، هادی همایی، ساناز جعفری، امیر آسایش، پریسا بهرامی، زینب علمدار
مکان: دمــــــــــــــــاونــد، جاده فیروزکوه(جاده قدیم آبسرد)، خروجی اتابک، روستای اتابک سفلی، جاده صالح‌آباد
مســاحت زمیـن: 3760 مترمـربع
زیربنــا: 240 متـرمــــــــــربع
تاریخ ساخت: 1389- بـهار 1393
کـاربـری بنـا: کـوشــــــــــــــــــــک

این پروژه اثری است از حمیدرضا فضل‌الهی، پویا خزائلی‌پارسا
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار حمیدرضا فضل‌الهی، پویا خزائلی‌پارسا در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!