حمایت‌های مالی شما به بقای دانشنامه کمک می‌نماید اما ما این مهم را به بهای ارتقای فرهنگ معماری ایران و شما قبول می‌کنیم.

شما با خرید کتاب از کتابفروشی آنلاین هنرمعماری، در واقع هم برای خود یک خرید انجام داده‌اید و هم ما را از سود آن خرید منتفع نموده‌اید.

بخشی از سود کتابفروشی آنلاین هنرمعماری به دانشنامه اختصاص دارد..

خرید کتاب=کمک به دانشنامه