نمازخانه‌ی سازمان مشاوره‌ی فنّی و مهندسی شهر تهران

این نمازخانه با ابعاد حدودی 200 متر مربّع در طبقه‌ی همکف ساختمان قرار داشت که توسّط اتاق‌های اداری و آبدارخانه نگهبان‌ها احاطه شده بود. در جهت ایجاد روابط فضایی بهتر، آبدارخانه به فضای نمازخانه مُنضم شد. در لابی مجموعه هم به ویژگی‌های بصری نمازخانه پرداخته شد. در داخل نمازخانه به جهت‌گیری رو به قبله توجّهی نشده بود و نشانه‌ای از عملکرد عبادی فضا وجود نداشت. در کل، فضا عملکرد نمازخانه یا فضایی برای عبادت را نداشت و این کاربری بعدها به آن اضافه شده بود. یافتن الگویی هندسی که بتواند علاوه بر داشتن ویژگی‌های بصری آشنا تأثیرات و ترکیبات جدید خلق کند، از مهمترین اهداف طرّاحی بوده است. این ترکیب می‌بایست علاوه بر پیشینه‌ای قابل اتّکا، بسیار منعطف نیز می‌بود. در نهایت، خطّ بنایی به عنوان دستمایه اصلی طرّاحی و پرداخت در جداره‌ها و جزئیّـات مورد استفاده قرار گرفت. محراب و شکل نورپردازی‌های سقف به شکلی طرّاحی گردید که ستون‌های اضافی فضا را با کمترین اشغال فضا حل نماید. در همین راستا، طرحی ساده و رنگارنگ برای کفِ نمازخانه در نظر گرفته شد که مستطیل‌های رنگی 30×20 جای سجّاده‌ی نمازگزاران را پُر می‌کنند. با توجّه به تعداد متغیّر نمازگزاران در زمان‌ها و مناسبت‌های مذهبی، دیواره‌ی جداکننده بین قسمت خانم‌ها و آقایان نیز متحرّک طرّاحی گردید.

نام پروژه: نماز خانه سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
معماران: علی قربانی، ساجد گل افشانی
مساحت: 200 متر مربّع

این پروژه اثری است از علی قربانی، ساجد گل افشانی
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار علی قربانی، ساجد گل افشانی در دانشنامه کلیک کنید.ش

مشاهده!